خانه خر اب تو شدم به سوی من روانه شو

 سجده به عشقت میزنم منجی جاودانه شو

ای کوه پر غرور من. سنگ صبور تو منم

یه لحظه ساز عاشقی عاشق با تو بودنم

روشن ترین ستاره ام میخواهمت میخواهمت

تو ماندگاری در دلم  میدانمت میدانمت