دوستی ساده ی ماغیر معمولی شد

نمی دونم اونروز تو وجودم چی شد

نمی دونم چی شد که وجودم لرزید

      دل من این حسو از تو زودتر فهمید         

تو که باشی پیشم دیگه چی کم دارم

چه دلیلی داره از تودست بردارم

دل ما کی بیشتر عاشقه من یا تو

هرچی شد از حالا همه چیزش باتو

دیگه دست من نیست بستگی داره به تو

بستگی داره که تو تا کجا دوستم داری

بستگی داره که تو تا چه روزی نتونی

عاشق من بمونی منو تنها نذاری

دست من نبود اگه اینجوری پیش اومد

می دونستم خوبی ولی نه تا این حد

انگاری صد ساله که تو رو می شناسم

واسه اینه اینقدر روی تو حساسم

منه احساساتی به تو عادت کردم

هر جا باشم آخر به تو بر می گردم

دیگه دست من نیست بستگی داره به تو

بستگی داره که تو تا کجا دوستم داری

بستگی داره که تو تا چه روزی نتونی

عاشق من بمونی منو تنها نذاری

دیگه دست من نیست بستگی داره به تو

بستگی داره که تو تا کجا دوستم داری

بستگی داره که تو تا چه روزی نتونی

عاشق من بمونی منو تنها نذاری