بذار بگن دیونه تم آره دیونه تم من

 نشکن منو به سنگ غم چراغ خونه تم من 

رشته ی امید وگسستن از توعاشقی و مهر ومحبت از من

 قهر و جدایی با دل من از تواین همه سازش از من

بذار بگن دیونه تم آره دیونه تم من

نشکن منو به سنگ غم چراغ خونه تم من

   

قسم به اون کسی که می پرستی

 با مهربونی دست وپامو بستی

روی زمین خدای من تو هستی

کاشکی میشد وقتی که قهری با من خنده بشم روی لبات بشینم

 اون و قت اگرشدکه گل امیدو تو چشم تو ببینم

بذار بگن دیونه تم آره دیونه تم من

 نشکن منو به سنگ غم چراغ خونه تم من