سودای تو را بهانه ای بس باشد

مدهوش ترا ترانه ای بس باشد

در کشتن ما چه می زنی تیغ جفا؟

ما را سر تازیانه ای بس باشد.