از دست عزیزان چه بگویم گله ای نیست           گر گله ای هست دگر حوصله ای نیست