خوبرویان جهان رحم ندارد دلشان

باید از جان بگذرد هر که شود عاشقشان

روز اول که سرشتند گل پیکرشان

سنگی اندر گلشان بودوهمان شد دلشان 

نمیدانم ؟!...
گنجشک ها که آنقدر شبیه همند
چطور همدیگر را میشناسند...
و بازندانسنم؟!...
چقدر شبیه من هست
که تو دیگر مرا نمیشناسی!!!