اینجا من تنها مانده ام

کنار این چراغ خاموش

دست هایم را بگیر سرد است

اینجا من در این کوچه های شب تنها مانده ام...