اگر تو نباشی

         اگرتونباشی آوازدلنوازپرندگان برای همیشه قطع خواهدشد.اگروجودنازنین تو با آن همه حرارت یکدفعه سرد گردد دیگر اشعه گرم وسوزان آفتاب در من تاثیری نخواهدداشت ونسیم ملایم سحرگاهی هر صبح چشمان مرا برای دیدن ناملایمات روزگارباز نخواهدکرد.اگر تو نباشی  گلهای سرخ کوهستان در مقابل آن همه لطف وزیبایی تو سربه زیر خواهندافکند.اگر تو نباشی زیبایی های جهان به پیش من نیست و نابود خواهند بود.

             اگر تو نباشی......

  

/ 0 نظر / 5 بازدید