دل کندن خیلی سخته...

اونــی کـه واقـعـا دوسـِت داشـتـه بـاشـه

شـایـد اذیـتـت کـنـه . .

 

ولـی هـیـچ وقــت عـذابـت نـمـیـده . .

 

شـایـد چـنـد روزی هـم حـالـتـو نـپـرسـه .

.

ولـی هـمـه حـواسـش پـیـشِ تــوئـه . .

 

شـایـد بـاهـات قــهـر کـنـه . .

 

ولـی هـیـچ وقـت راحــت ازت دل نـمـی کـــَنــــــــــه

/ 1 نظر / 32 بازدید
سیمین

مانده تا بــــــــــــــــــــرف زمین آب شود♥ مانده تا بسته شود این همه نیلوفــــــــــــــــــــر وارونه چتر♥ ناتمام است درخت♥ زیر بـــــــــــــــــــــــــرف است تمنای شنا کردن کاغذ در باد و فروغ تر چشم حشرات و طلوع سر غوک از افق درک حیات♥ مانده تا سینی ما پر شود از صحبت سمبوسه و عید♥ در هوایی که نه افزایش یک ساقه طنینی دارد و نه آواز پری می‌رسد از روزن منظومه بـــــــــــــــــــــــــــــــرف تشنه زمزمه‌ام♥ مانده تا مرغ سرچینه هذیانی اسفند صدا بردارد♥ پس چه بــــــــــــــــــــــاید بکنم من که در لخت‌ترین موسم بی‌چهچه سال تشنه زمزمه‌ام؟ بهتر آن است که برخیزیم رنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگ را بردارم روی تنهایی خود نقشه مرغی بکشم♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ عــــــــــــــــــــشق یعنی آن نخستین حرفها عــــــــــــــــــشق یعنی در میان برفها عــــــــــــــــشق یعنی یاد آن روز نخست عـــــــــــــــــــــــــشق یعنی هر چه در