راه عاشقی

  عاشقی شیوه ی مردان بلاکش باشد...

   ((  چون همسفر عشق شدی مرد سفر باش.))

      رهرو آن نیست که گهی تند وگه آهسته رود 

        رهرو آنست که آهسته وپیوسته رود     

/ 0 نظر / 7 بازدید