تقدیم به تمام عاشقان کردستان

              تراهنگامی پسندیدم که برای اولین بار وارد قلب بی ریای من شدی تازه معنای زندگی رافهمیده بودم حرف عشق برای من ناآشنابوددرک مفهوم کلمه عشق وعاشقی برای من دشواربود.کم کم توانستم معنی کلمه دوستت دارم را بفهمم خودرامسئول میدانستم وبرای آینده ای مبهم آماده میشدم.منتظررویدادهاگشتم وآماده شدم که دربرابر مشکلاتم ایستادگی کنم.وارددریای خیالات شدم تاآنزمان مشکلی رابه تنهایی حل نکرده بودم.همه مسائل به نحوی برایم تازگی داشتندهرچندچیزهای زیادی بودکه بایدیادمیگرفتم وقبول میکردم چون مسئولیت سختی داشتم...

   (( من باید دل معـشـوقم را راضـی می نمودم))

/ 1 نظر / 3 بازدید