تقدیم به روح پاک آن عزیزازدست رفته

          دربنفشه زار چشم تو؛من زبهترین بهشتها گذشته ام

به بهترین بهارهارسیده ام ای امیدناامیدیهای من.....

 به جای مهتاب درشب تاریک تو بمان بامن ؛ تنهاتوبمان

   

    بوسه های عطرآگین خودرابه دست نسیم؛ آن

نوازشگر روح افزا می سپارم؛تا در صبح  به آرامی گونه های لطیفت را نوازش دهند.    

/ 0 نظر / 4 بازدید