اگه......

اگه یه روز بغض گلوت رو فشرد خبرم کن بهت قول نمیدم که می خندونمت ولی میتونم باهات گریه کنم...

اگه یه روز خواستی بری حتما خبرم کن بهت قول نمیدم که ازت بخوام وایستی اما میتونم باهات بدوم...

اگه یه روز نخواستی به حرفای کسی گوش کنی خبرم کن قول میدم که خیلی ساکت باشم ...

اما...................

اگه یه روز سراغمو گرفتی و خبری نشد سریع به دیدنم بیا . حتما بهت احتیاج دارم...

/ 0 نظر / 3 بازدید