دوستت دارم...

         شب خاموش است کناربسترمن شمعی باشعله غم انگیز خود آهسته نورپاشی میکندگویی شعرهای من چون جویبارهای عشق ازسر چشمه دلم روان شده اند وهمه جادرنظرم آکنده ازوجود توشده است.درتاریکی شب چشمان تورا می بینم که با برق مهرمیدرخشند وبا نگاهی خندان به من می نگرندوصدای دلپذیر ترا می شنوم که در گوشم زمزمه میکند دلدارمن، عزیزمن دوستت دارم.........  

                                                             I love you my dear

/ 2 نظر / 4 بازدید
.::هستی2271 ::.

خدا برای هم نگهتون داره .. من دوباره بی پروا نوشتم.. بیا