اندیشه ی عشق

ساقی زبوی ساغرت مست ودیوانه ام امشب

                    دراندیشه ی عشق وهمدم پیمانه ام امشب     

ره جـــانـان نـروم تـا رفـیـق جــام و پـیـالـه ام

                    یک ساعتی حریف شمع و پـروانه ام امشب

برمن ز فلک جز مـی ومسـتی رهــی نـیست

                    بـا یـاد تـو انـیـس کــنـج مـیخانه ام امشب

د و ش ز عـالــم عـشـق صــدای یـار نـیــامـد

                   دردهجران به جان خریدم وبیگانه ام امشب 

یا رب زدســــت ایـن مـــرد م ز ر د و ســت

                   افتاده رنجور در گوشه ی کاشانه ام امشب 

/ 2 نظر / 3 بازدید
پونه

درد من وتو يکيست خواهی سری بزن به خانه ام امشب

احسان

دوستت دارم