طلسم

* با تو قلب من خوشبخت ترین قلب دنیاست ، با تو این دنیا برایم همان بهشت است!

عزیزم دوستت دارمچون که در میان اینهمه عاشقان تو توانستی بمانی با قلبم ،

 بسازی با احساسم و درک کنی زندگی ام را!

عزیزم دوستت دارم… چون که این قلب کوچک و پر از عشق مرا در قلبت طلسم کرده ای

 و نگذاشتی هیچ کس دیگر قلب مرا از تو بگیرد !

اینبار با فریاد ، با چشمهای گریان ، با قلبی عاشق ، با اراده و با احساسی پرا از

دوست داشتن میگویم که دوستت دارم تا همه عاشقان فریاد مرا بشنوند و به من

بنگرند و شرمنده شوند.

/ 0 نظر / 2 بازدید