دل من

دل من این پرنده صحرا آسمانش رادرچشمان تویافته است.

آنهاگهواره بامداد وملکوت ستارگانند.

ترانه های من در اعماق آنها گم شده است.

بگذار در آن آسمان دربیکرانگی غمناک آن به پرواز در آیم.

بگذار ابرهای آن را بشکافم ودرآفتاب آن بال بگشایم.

                                بگــــذار............

/ 0 نظر / 2 بازدید