پیمان شکن

زین همه خوبان به یک دلداردل بستن چرا؟

                           بریکی پیوسـتن وازجـمله بگسستن چرا؟

 هربهاری درچمن روید هزاران تازه گل

                            درعـزای یک گـل پژمرده بنشـستن چرا؟

یارپیمان وفا راچون به جامی بشکند

                          عهداین پیمان شکن یک عمرنشکستن چرا؟

این همه از مهر مهرویان سخن گفتن خطاست

                              آنکه قدر دل نداند دل بر اوبستن چرا؟

/ 0 نظر / 3 بازدید